Inspeccions

El nostre servei d’auditories de les variables clíniques del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD), permet a l’hospital calibrar el grau de qualitat de la codificació clínica en la Classificació Internacional de Malalties (CIM). Mitjançant l’aplicació de metodologies i de procesos propis en l’àmbit de les activitats d’inspecció, i comptant amb professionals altament qualificats, ASHO A-2, S.L. ha estat acreditada per ENAC com a entitat d’ inspecció segons els requisitis de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, amb acreditació
Nº 581/EI865.

La correcta codificació de les variables clíniques del CMBD és vital per a garantir la qualitat de la informació en un context d’atenció i gestió sanitaria. Una codificació errònia pot afectar negativament a la presa de decisions clíniques, a l’administració dels recursos i a l’anàlisis dels resultats.

  • Qualitat de la codificació dels Diagnòstics i Procediments.

  • Qualitat de la informació en la documentació clínica.

  • Identificació de tipologies d’error en CIM-10.

  • Anàlisis de les variacions en els APR-GRD.

  • Informe final de resultats i acreditació de la inspecció.