Validació i Auditoria

El nostre servei d’auditoria i validacions permet a l’hospital calibrar el grau de qualitat de l’activitat de codificació. Mitjançant una auditoria externa, realitzada per professionals altament qualificats, és possible detectar possibles àrees de millora en el procés de codificació:

  • Qualitat de l’alta hospitalària.

  • Cumpliment de les dades administratives del CMBD.

  • Disponibilitat de la història clínica i el seu contingut.

  • Qualitat de la codificació de les altes.

  • Pes GRD’s (total Hospital i/o per servei).